Trasa

Trasa je to, čo cyklomaratón definuje

A v našom prípade to platí doslova. Trasa má dĺžku 122 km, celkové prevýšenie je 2000 m. Ide o okruh so štartom a cieľom na Námestí SNP, ktorý prechádza týmito lokalitami:

Námestie SNP – Horná ulica – Partizánska cesta – Selce – Priechod – Podkonice – Slovenská Ľupča – Cesta I/66 – Kynceľová – Nemce – Cesta 2419 – Kostiviarska – Jakub – Uľanka – Harmanec – Kordíky – Tajov – Podlavice – Fončorda – Malachov – Pršianska terasa – Radvaň – Kremnička – Rakytovce – Badín – Vlkanová – Hronsek – Veľká Lúka – Lukavica – Čerín – Dúbravica – Poniky – Šalková – Môlča – Horná Mičiná – Námestie SNP